Tại sao sét đánh trúng máy bay mà không ai chết?

Kinh hoàng - Sét đánh trúng máy bay trong khi đợi cất cảnh